Biotecnologie vegetali (BAI - Modulo - 6 CFU) 2018/2019 - De Lorenzo